(26/09/2015)

Với các nội dung của Dự án BIPP, đặc biệt là việc vận hành Quỹ Innofund sẽ giúp nâng cao năng lực cho các cơ sở ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ (KH&CN), từ đó hình thành những doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp KH&CN tồn tại bền vững, có sức cạnh tranh trên thị trường, đóng góp thiết thực và hiệu quả cho sự phát triển kinh tế - xã hội.