(13/03/2017)

SATI-TECHđược thành lập vào năm 2010 tại Hà Nội trực thuộc Cục Ứng dụng Công nghệ (SATI), Bộ Khoa học và Công nghệ (BKHCN). SATI-TECH là một đơn vị khoa học công lập hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển công nghệ, thiết kế triển khai hoạt động, sản xuất công nghệ, và thử nghiệm thí điểm; sản xuất và kinh doanh các sản phẩm từ nghiên cứu.