• Ban Chỉ đạo Dự án BIPP
 • Giám đốc Dự án
 • Phó giám đốc Dự án
 • Điều phối viên Dự án Bộ KH&CN
 • Điều phối viên Dự án BTC
 • Kết quả 1

  • Chuyên gia chính sách KH&CN và Quản lý giám sát
 • Kết quả 2

  • Chuyên gia Quản lý ươm tạo
 • Kết quả 3

  • Chuyên gia Quản lý và giám sát Quỹ Innofund
  • Thư ký Quỹ Innofund
 • Kết quả 4

  • Chuyên gia tư vấn về thiết kế hệ thống M&E
 • Nhóm Hành chính - Tài chính
  • Cán bộ Hành chính / Tài chính (Kế toán)

  • Trợ lý Hành chính / Tài chính

  • Thư ký / Phiên dịch