Mục tiêu tổng quát của Dự án nhằm đóng góp vào chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam và giúp Việt Nam tiếp tục tăng trưởng kinh tế để trở thành một nước công nghiệp hóa vào năm 2020 nhờ một lực lượng mạnh các doanh nghiệp KH&CN vừa và nhỏ.

Mục tiêu cụ thể của Dự án là hỗ trợ Bộ KH&CN xây dựng một môi trường hài hòa cho các doanh nghiệp KH&CN vừa và nhỏ dựa trên khung pháp lý được cải thiện và một loạt các cơ chế gắn kết cho việc thành lập và vận hành các vườn ươm KH&CN nhằm tăng cường khu vực doanh nghiệp KH&CN vừa và nhỏ.